Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

„Niektórzy lubią poezję...” XIII Edycja Pomorskiego Konkursu Poezji Uczniowskiej

„Niektórzy lubią poezję...” XIII Edycja Pomorskiego Konkursu Poezji Uczniowskiej

„Niektórzy lubią poezję...”
XIII Edycja Pomorskiego Konkursu Poezji Uczniowskiej


Cele konkursu:
inspirowanie do aktywności twórczej,
promocja młodych talentów,
rozwijanie wyobraźni, zdolności i umiejętności literackich,
 -  wymiana doświadczeń poetyckich.


Organizatorzy konkursu:
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział Gdynia – Elwira Worzała
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Gdyni – Agnieszka Gałęziewska


Regulamin konkursu:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas 4-8 i ponadpodstawowych
województwa pomorskiego. Nauczyciel/opiekun ogłasza w szkole konkurs, następnie
wybiera prace, które biorą udział w szkolnym etapie konkursu. Do Organizatora każda
szkoła może przesłać maksymalnie 3 wiersze.
2. Wytypowane wiersze i protokół, nauczyciel przesyła do Organizatora pocztą elektroniczną
do 31 marca 2022 r. na adres e-mail galez@wp.pl
3. Wiersze przesłane po terminie oraz z błędami (ortograficznymi, językowymi...) nie będą
brały udziału w konkursie.
4. Tematyka wierszy jest dowolna.
5. Uczestnicy przekazują jeden własny, niepublikowany wcześniej (również w innych
konkursach) wiersz do swojego nauczyciela polonisty lub nauczyciela bibliotekarza.
Wiersz należy przesłać w formacie Word, interlinia 1,5 oraz czcionka Times New Roman
12, margines 2,5 cm z każdej strony. Pod utworem należy umieścić metryczkę: imię
i nazwisko autora, nazwę szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela. Przesłanie pracy
konkursowej oznacza automatyczną zgodę na dysponowanie nią przez Organizatorów.
6. W zgłoszeniu należy wpisać drukowanymi literami imię i nazwisko ucznia, nauczyciela,
nazwę szkoły, klasę, kontakt mailowy i telefoniczny oraz podpisaną klauzulę.
7. Finaliści konkursu oraz ich opiekunowie artystyczni otrzymają zaproszenia na finał, który
wstępnie przewidziany jest w ostatnim tygodniu maja 2022 r. w Muzeum Emigracji
w Gdyni (Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu finału lub też rezygnacji
z tej części konkursu). W przypadku rezygnacji z uroczystego wręczenia nagród, laureaci
odbierają nagrody po telefonicznym uzgodnieniu w siedzibie Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 2 w Gdyni.
8. Przesłanie utworów oznacza automatycznie zgodę autorów i ich opiekunów prawnych na
publikację wierszy w tomiku oraz relację z finału.
9. Decyzja jury konkursu jest ostateczna. Konkurs nie uprawnia do uzyskania punktów przy
rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
10. Nagrodą dla uczniów są tomiki wybranych, nagrodzonych wierszy. W razie braku funduszy
na wersję drukowaną, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wersji elektronicznej.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH
Informujemy, że:
1. administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Zespół Szkolno-
Przedszkolny nr 2 z siedzibą w Gdyni przy ul. Staffa 10, zwany dalej Administratorem;
administrator prowadzi operacje na danych osobowych,
2. inspektorem danych osobowych u Administratora jest Aleksandra Nodzyńska; e-mail:
iod.edu@gdynia.pl
3. dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji i promocji konkursu i nie
będą udostępniane innym odbiorcom bez uzyskania stosownej zgody,
4. podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzyskana zgoda na przetwarzanie,
5. posiada Pani/Pan prawo do:
żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu
wobec takiego przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia
zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu,
7. dane osobowe będą przechowywane przez okres wyrażony w zgodzie na przetwarzanie.
Klauzula zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji
i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do
wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 przy
ul. Staffa 10. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do
realizacji celów, w jakim zostały zebrane.
Ja, niżej podpisany
...............................................................................................................
oświadczam, że:
1. Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y na nieograniczone czasowo publikowanie wizerunku mojego
dziecka przez administratora danych na terenie budynku szkoły (tablice informacyjne, galerie)
jak i na stronie internetowej szkoły, w celach promocyjno-marketingowych. Wyrażenie zgody
jest dobrowolne.
................................................
2. Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y na nieograniczone czasowo publikowanie imienia
i nazwiska mojego dziecka przez administratora danych w celach promocyjno-marketingowych.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
............................................................................................................

 
Data dodania: 2022-02-13 16:55:37
Data edycji: 2022-02-13 16:59:45
Ilość wyświetleń: 776
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej