Jubileusz 85 - lecia Szkoły Podstawowej nr 13 (1936 - 2021 )

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 13 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sp13gdynia.pl

Dane teleadresowe jednostki:
Szkoła Podstawowa nr 13
ul. Halicka
81 - 506 Gdynia
e-mail: sekretariat@sp13.edu.gdynia.pl
tel. (058) 622 23 43

Data publikacji strony internetowej: 2020-10-28
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-22

Strona internetowa sp13gdynia.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo;
– dokumenty mogą być zapisane w PDF lub w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji;

– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
– dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

- w serwisie znajdują się dokumenty z treścią w której zostały wstawione linki do dokumentów
– brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.

Powody wyłączenia:
– strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2020-03-31
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe
Obsługa strony jest możliwa przy użyciu klawiatury. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Nasza strona powinna dać się znacząco powiększyć lub pomniejszyć dostępnymi narzędziami przeglądarki. Zaleca się stosowanie klawiszy:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

 


Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Patrycja Lorenz-Rożniecka
email: patrycja@3city-it.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: (058) 622 23 43. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art.18 z ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się przy ulicy Halickiej, prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
  2. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
  3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
  4. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro, 2 piętro i piwnica) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
  5. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
  6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Data dodania: 2021-02-22 15:39:37
Data edycji: 2021-02-22 15:42:32
Ilość wyświetleń: 955

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Zobacz
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook