Zapraszamy przyszłych zerówkowiczów i pierwszoklasistów - rekrutacja trwa!
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Konkurs plastyczno - informatyczny „Chcesz być zdrowy, nie stroń od wody”

Konkurs plastyczno - informatyczny „Chcesz być zdrowy, nie stroń od wody”

REGULAMIN KONKURSU  PLASTYCZNO – INFORMATYCZNEGO

„Chcesz być zdrowy, nie stroń od wody”

 

Organizator: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 13 w Gdyni

 Partnerzy: PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

Adresaci konkursu: uczniowie klas IV – VI oraz uczniowie klas VII – VIII Szkoły Podstawowej nr 13 w Gdyni

Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu: pani Małgorzata Suchoń, adres mailowy: arch.malga@wp.pl

Zadanie konkursowe:

 1. dla uczniów klas IV – VI: wykonanie pracy plastycznej/plakatu na papierze typu brystol lub blok techniczny, dowolną techniką, z zachowaniem formatu A3 z okazji Światowego Dnia Wody,
 2. dla uczniów klas VII – VIII: przygotowanie prezentacji multimedialnej w PowerPoint na temat: „Woda to życie” i przesłanie jej przez aplikację Teams do pani Moniki Redzimskiej.

Forma pracy: indywidualna

Zasady konkursu:

 • Każdy uczestnik zgłasza jedną pracę, która nie może naruszać praw autorskich.
 • Do prac należy dołączyć wypełnioną metryczkę, która stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 • Prace należy przesłać (prezentacje) lub dostarczyć do szkoły (plakaty) – do gabinetu nr 18 w terminie do 29 kwietnia 2022r.
 • Lista osób nagrodzonych zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły oraz Facebooku Rady Rodziców w terminie do 9 maja 2022r.
 • Prace plastyczne nie będą zwracane i pozostaną do dyspozycji organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość upubliczniania prac wykonanych przez uczniów.

 

Nagrody:

 • Fundatorem nagród rzeczowych jest PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. oraz Rada Rodziców.
 • Nagrody rzeczowe zostały przewidziane dla trzech pierwszych miejsc przyznanych w każdej z dwóch kategorii wiekowych: klasy IV-VI oraz klasy VII-VIII.
 • Dodatkową nagrodą dla finalistów będzie cząstkowa ocena celująca z informatyki (dla uczniów klas VII-VIII) oraz cząstkowa ocena celująca z biologii lub przyrody (dla uczniów klas IV – VI).

 

Załącznik nr 1

do konkursu plastyczno-informatycznego 

„Chcesz być zdrowy, nie stroń od wody”

 

METRYCZKA KONKURSU

Dane uczestnika

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka

Imię i nazwisko autora:

 


….............................................................

 

 

Klasa:

 

……………………………………………..

 

 

 

Jako opiekun prawny dziecka

wyrażam zgodę na jego udział w konkursie „Chcesz być zdrowy, nie stroń od wody”

 oraz swoim podpisem potwierdzam zapoznanie się i akceptację regulaminu konkursu.

...........................          ..........................................
        Data                                         Podpis

 


Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z                           wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych i wizerunku dziecka zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 19 września 2019r. (Dz. U. z 2019.17.81.tj ).

 

Data dodania: 2022-04-05 15:52:14
Data edycji: 2022-04-05 16:00:59
Ilość wyświetleń: 419
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej