Życzymy uśmiechniętych, bezpiecznych i słonecznych wakacji! Do zobaczenia we wrześniu!
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Konkurs literacki „Wiatr od morza”

Konkurs literacki „Wiatr od morza”

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO
„Wiatr od morza"

 

 

 

 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem konkursu literackiego pod nazwą „Wiatr od morza”jest Zespół Szkolno –Przedszkolny nr 6 w Gdyni, ul. Zielona 53, 81-197 Gdynia.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu
  oraz zobowiązuje do jego przestrzegania.
 3. Regulamin dostępny jest na profilu na stronie internetowej szkoły oraz na portalu
 4. Konkurs trwa od 03.04.2023r. do 15.05.2023r.

 

II. CELE KONKURSU

 

 1. Formowanie wrażliwości artystycznej i kreatywności.
 2. Rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży świadomości literackiej.
 3. Rozwijanie naturalnych zdolności i zaspokojenie potrzeb kulturalnych ludzi młodych.
 4. Zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w szeroko pojętym życiu kulturalnym Gdyni.
 5. Szansa na rozwój utalentowanych dzieci i młodzieży.

 

III. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 2. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie pracy i wysłanie jej drogą poczty
 4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu literackiego jedną pracę.
 5. Z dniem przystąpienia do konkursu, uczestnik zobowiązuje się przenieść na organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne (w tym wyłączne prawa do
  zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw
  nabytych na inne osoby), do pracy konkursowej dostarczonej organizatorowi wraz
  z prawem do dokonywania w niej zmian oraz do nieograniczonego w czasie korzystania
  i rozporządzania w kraju i za granicą, napolach eksploatacji określonych w art. 50
  Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  ( Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904 - zwanej dalejjako Ust. o Pr. Aut.) w szczególności na polu eksploatacji związanym z działalnością promocyjną, marketingową i reklamową,
  w tym prawo do:
 • wyłącznego używania i wykorzystania utworów we wszelkiej działalności
  promocyjnej reklamowej, informacyjnej i usługowej
 • utrwalania i zwielokrotniania utworów wszelkimi technikami
 • zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu utworów na nośnikach
  elektronicznych
 • publicznego wystawiania i wyświetlania na wszelkich imprezach otwartych
  i zamkniętych
  • wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania materiałów
   reklamowych
  • wprowadzania do pamięci komputera j umieszczania w sieci Internet
  • publicznego wystawiania
 1. Osoby składające zgłoszenia w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę
  na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby
  konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu
  (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133,
  833 z późn. zm.).
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji
  o uczestnikach, a w szczególności o zwycięzcach konkursu.
 3. Organizator konkursu zapewnia poufność danych osobowych uczestników
  (zzastrzeżeniem postanowień §3 pkt.7).
 4. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków
  niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały
  wykonane osobiście.
 5. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza,
  iż nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszająich autorskich praw majątkowych i osobistych. W przypadku wystąpienia przezosobę trzecią
  z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba
  przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
 6. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora
  autorskich praw osobistych do pracy konkursowej na potrzeby konkursu.
 7. Przekazanie prac konkursowych przez uczestników jest nieodpłatne.

 

 1. FORMA PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ

 

 1. Praca powinna być wysłana w formacie PDF drogą poczty elektronicznej
  dlugosz.zsp6@gmail.com).
 2. Praca nie może być krótsza niż 1,5 strony w Wordzie (czcionka Times New Roman,
  rozmiar 12, interlinia 1,5) i nie dłuższa niż 3 strony.
 3. W swej treści projekt nie może zawierać treści obraźliwych.
 4. Wymagana jest pełna poprawność językowa i gramatyczna.
 5. Przesłana praca musi zawierać w nagłówku wskazane poniżej elementy:
  • imię i nazwisko autora pracy,
  • klasa, nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza autor,
  • telefon kontaktowy autora.
 6. W temacie maila należy wpisać „Konkurs literacki – Wiatr od morza”.

 

 1. KOMISJA KONKURSU

 

 1. Organizator konkursu powołuje komisję konkursu, która sprawuje nadzór organizacyjny
  i merytoryczny nad jego przebiegiem. Komisja konkursu opracowuje regulamin konkursu
  i określa jego przebieg.
 2. Siedzibą komisji konkursu jest ZSP nr 6 w Gdyni.
 3. Komisja konkursu ustala kryteria oceny i tryb oceniania.
 4. Komisja konkursu czuwa nad poprawnością przebiegu konkursu.

 

 1. PRZEBIEG KONKURSU

 2. Konkurs polega na napisaniu pracy pisemnej na temat „Wiatr od morza” (dowolna
  interpretacja tematu).
 3. Uczestnik konkursu musi pracować samodzielnie.
 4. Prace nadsyłane są w formie załącznika do mailaod 03.04.2023 r. do 15.05.2023 r.
 5. Prace będą oceniane przez komisję konkursu.
 6. Zostaną wybrane trzy najlepsze prace, których autorzy otrzymają nagrody
  rzeczowe oraz przyznane zostaną dwa wyróżnienia.
 7. Wyniki końcowe zostaną ogłoszone podczas Pikniku Rodzinnego
  odbywającego się na terenie ZSP nr 6 w dniu 17 czerwca 2023 w godzinach 10:00 -13:00
 8. Kryteria oceny prac konkursowych:
 • zgodność pracy z tematem konkursu,
 • oryginalność tekstu,
 • poprawność gramatyczna i językowa.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Odpowiedzialność za treści konkursowe ponoszą ich autorzy.
 2. Organizator może wykluczyć z konkursu uczestnika za naruszenie przezniego zasad
  niniejszego regulaminu.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje komitet
  organizacyjny konkursu.

 

Data dodania: 2023-04-11 10:57:47
Data edycji: 2023-04-11 11:00:38
Ilość wyświetleń: 373
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej